Myynti- ja toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Hairmail Oy:n (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaiden (jäljempänä ostaja) väliseen kaupankäyntiin, elleivät osapuolet toisin ole kirjallisesti sopineet. Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan tilauksen tekohetkellä voimassa olevia ehtoja.

Laskutusasiakkaina voivat olla hius- ja kauneusalalla toimivat yritykset, yhteisöt ja yhdistykset, joilla on voimassa oleva y-tunnus. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarkistaa ostajan luottokelpoisuus ennen tavaran toimitusta. Asiakkaan perustiedot rekisteröidään myyjän asiakasrekisteriin.

Ostajan alhaisen luottokelpoisuuden johdosta on ostajalla mahdollisuus tuotteiden tilaamiseen etukäteismaksulla tai tietyin rajoituksin postiennakolla. Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 14 päivää tarjouksen päiväyksestä.

2.2 Sopimuksen syntyminen / tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen myyjän tarjouksenmukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun ostaja hyväksymällä nämä ehdot tekee tilauksensa myyjälle puhelimitse, sähköpostitse, nettikauppaan tai asiakaspalvelupisteessä.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Varastoitavien tuotteiden tilaus pyritään luovuttamaan rahtiliikkeelle kahden (2) arkipäivän kuluessa tilauksen saapumisesta. Ostajan antamien ohjeiden mukaisesti valmistetuilla tai varastovalikoiman ulkopuolelta ostajan pyynnöstä tilattujen tuotteiden toimitusaika vahvistetaan tilauksen yhteydessä erikseen.

3.2 Toimitusehdot

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, myyjä toimittaa tuotteet ostajalle myyjän rahdilla. Tuotteet ovat myös asiakkaan niin halutessaan noudettavissa vapaasti myyjän varastolta ja tietyin rajoituksin myyjän asiakaspalvelupisteestä.

Toimituksiin sovelletaan voimassa olevia veloituksia ja rahtirajoja. Nämä ovat luettavissa voimassa olevassa tuotekuvastossa ja nettisivuillamme www.hairmail.net. Mikäli kuvaston ja www.hairmail.net sisältö poikkeavat toisistaan, www.hairmail. net sisältö on ensisijainen.

Ostaja vastaa oikean toimitusosoitteen ilmoittamisesta myyjälle sekä siitä, että myyjän valtuuttamalla rahdinkuljettajalla on mahdollisuus toimitusajankohtana toimittaa tuotteet ilmoitettuun osoitteeseen.

3.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.4 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. Takuuaika saattaa vaihdella ammatti- ja kuluttajakäytössä olevilla tuotteilla. Mikäli tuotteen tai lähetyksen pakkaus on vaurioitunut kuljetuksen aikana, takuu on voimassa vain mikäli ostaja on kuitannut lähetyksen vastaanotetuksi varauksin. Kalusteiden takuu kattaa uuden osan takuuehtojen mukaisesti vioittuneen osan tilalle ja ilmaisen toimituksen. Osan vaihtotyö on asiakkaan vastuulla.

3.5 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

Vastaanottamalla myyjältä tuotteen ostaja hyväksyy sen, että tuotteen käyttöönotto ja käyttö saattavat edellyttää erityistä asiantuntemusta tai huolellisuutta. Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tuotteen virheellisestä käytöstä, tai käytöstä muussa yhteydessä, kuin mihin se on tarkoitettu.

3.6 Virhevastuu ja tuotevastuu

Myyjä vastaa vain tuotteessa olevasta suunnittelu-, raaka-aine- tai valmistusvirheestä sen myyntihintaan asti. Myyjä ei vastaa tuotteen virheistä, jotka johtuvat tai aiheutuvat tuotteen puutteellisesta asentamisesta tai huoltamisesta. Mikäli tuotteen tai lähetyksen pakkaus on vaurioitunut kuljetuksen aikana, takuu on voimassa vain mikäli ostaja on kuitannut lähetyksen vastaanotetuksi varauksin.

3.7 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan mitään ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Hinnat

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, kaikki myyjän ilmoittamat hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina. Myyjä pidättää itsellään oikeuden ilmoittamiensa hintojen muutoksiin, mikäli ne aiheutuvat myyjästä riippumattomista syistä.

4.2 Maksuaika

Kaikkiin laskuihin sovelletaan maksuehtoa neljätoista (14) päivää netto, elleivät osapuolet ole kirjallisesti muusta sopineet. Maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, myyjällä on oikeus viivyttää uusien tilausten toimittamista, kunnes erääntyneet laskut on suoritettu. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.3 Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta Suomen korkolain mukaisesti laskun eräpäivästä lukien. Myyjä on valtuuttanut Cash-In Consulting Oy:n valvomaan eräpäivänjälkeisten laskusaatavien perintää. Maksumuistutuksista peritään voimassa olevan korkolain mukaisen viivästyskoron lisäksi käsittelymaksu ja perinnästä Cash-In Consulting Oy:n voimassa olevan hinnaston mukaiset perintäkulut.

4.4 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Ostajalla on velvollisuus tarkastaa tuotteen kunto ja oikeellisuus tuotteen vastaanottamisen yhteydessä. Kaikki tuotteisiin liittyvät huomautukset on esitettävä myyjälle välittömästi puutteen tai virheen tultua ostajan tietoon. Toimitus katsotaan hyväksytysti vastaanotetuksi, ellei siitä ole huomautettu kymmenen (10) päivän kuluessa toimituspäivästä.

Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Ostajan tulee palauttaa virheelliseksi tai vääräksi havaitsemansa tuote alkuperäisessä ja myyntikuntoisessa pakkauksessaan myyjän antamien ohjeiden mukaisesti. Myyjä tarkistaa palautetun tuotteen mahdollisen virheen toteamiseksi joko itse tai antaa tuotteen tarkistamisen tuotteen valmistajan tehtäväksi. Vioittuneen jälleenmyyntituotteen kohdalla tulee mukaan aina liittää loppuasiakkaan ostokuitti tai sen kopio.

4.5 Palautus- ja vaihto-oikeus

Tuotteen mahdollisesta palautuksesta on sovittava aina tapauskohtaisesti myyjän kanssa, joka antaa ostajalle palautusohjeet.

Kalusteilla tai ostajan antamien ohjeiden mukaisesti valmistetuilla tai varastovalikoiman ulkopuolelta ostajan pyynnöstä tilatuilla tuotteilla ei ole vaihto- eikä palautusoikeutta. Myyjästä riippumattomasta kaupan peruuntumisesta peritään 10 % kaupan loppusummasta.

Varastoitavilla tuotteilla poislukien kalusteet, on kymmenen (10) päivän palautus- ja vaihto-oikeus. Palautettavien tuot[1]teiden tulee olla vahingoittumattomia alkuperäispakkauksissaan ja sisältää kaikki niihin liittyvät osat. Ostaja vastaa aina palautuskuluista. Mikäli palautetun tuotteen myyntipakkaus ei ole myyntikuntoinen, veloitetaan ostajalta vioittuneesta pakkauksesta voimassa olevan hinnaston mukaiset kulut.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tuote on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2. Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Mikäli kauppa näin puretaan, on myyjä oikeutettu noutamaan jo toimitetut tuotteet ostajan kustannuksella.

Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa.

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja myyjä voi myös purkaa sopimuksen.

6. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen kirjallisesti sovittava.

7. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tuotteisiin on myyjällä, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu myyjälle, ellei erikseen kirjallisesti ole toisin sovittu.

8. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu eikä neuvotteluissa päästä sovintoon, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

10. Muut ehdot

Ostaja huolehtii myyjältä hankkimiensa tuotteiden ja niistä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

11. Päivitetyt myynti- ja toimitusehdot

Voimassa olevat myynti- ja toimitusehdot ovat nähtävillä myyjän Internet sivuilla www.hairmail.net sekä voimassa olevassa tuotekuvastossa. Mikäli kuvaston ja www.hairmail. net sisältö poikkeavat toisistaan, www.hairmail.net sisältö on ensisijainen.

Hairmail on rekisteröity tuotemerkki. Kaikki Hairmail-materiaalin tekijänoikeudet ovat Hairmail Oy:n omaisuutta. Hairmail-nimen, kuvastojen, esitteiden ja kuvien sekä niiden osien käyttö ilman Hairmail Oy:n lupaa on kielletty. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. Hairmail Oy, alv-rekisteröity, kaupparekisterinro 565.814, kotipaikka Helsinki.